Politica de Confidențialitate

INTRODUCERE

Companiile:

 • PROTOPOPESCU & PARTNERS – Cabinet de proprietate industrială, cu sediul în Calea Grivitei, nr. 164, bl. K, sc. B, et. 2, ap. 34, Sector 1, București, Romania, înregistrat cu CIF 42790819; și
 • PROTOPOPESCU TIBERIU – Cabinet Avocat, cu sediul în Calea Grivitei, nr. 164, bl. K, sc. B, et. 2, ap. 66, cam. 1, Sector 1, București, Romania,, înregistrat prin CUI 43298432,

fiecare în calitate de operator de date, după caz, (denumite în continuare „noi” sau „Protopopescu & Partners”) vă comunicăm această Politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politică de confidențialitate”). Această Politică de confidențialitate vă oferă o imagine de ansamblu asupra practicilor noastre cu privire la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Prelucrarea”).

TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL

În scopul procesării, așa cum se arată mai jos, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, care pot include, după caz, atât informațiile dvs. personale, cât și categoriile speciale de date cu caracter personal, astfel cum sunt definite în continuare.

Date cu caracter personal” înseamnă: numele și prenumele dvs., data și locul nașterii, funcția și numele companiei / entității din care faceți parte, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa companiei, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail și alte date similare referitoare la dvs., plăți efectuate, cereri și proiecte, informații colectate din surse publice și baze de date, informații despre litigii relevante și importante sau alte acțiuni judiciare inițiate împotriva dvs. sau de către dvs. împotriva unuia dintre filialele dvs., adresa IP, alte date personale referitoare la preferințele dvs., care pot fi relevante pentru orice scopuri referitoare la prestarea serviciilor noastre, detalii și informații despre vizitele dvs. la birourile noastre, precum și alte date legate de interacțiunea cu noi.

În plus, pe parcursul activităților noastre, putem procesa următoarele categorii speciale de date cu caracter personal despre dvs., cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, date despre opiniile dvs. politice, date despre sănătatea dvs., date despre calitatea de membru în sindicat și datele referitoare la condamnări și infracțiuni penale.

Vom colecta datele personale direct de la dvs., în anumite circumstanțe, inclusiv:

 • Când solicitați consultanță juridică sau reprezentare din partea noastră;
 • Când navigați, solicitați informații sau interacționați pe site-ul nostru web;
 • Când vă oferiți sau prestați servicii pentru noi;
 • Când ne comunicați de bună voie, din orice motiv, datele dvs. personale.

În anumite circumstanțe, colectăm datele dvs. personale de la o sursă terță parte. De exemplu, putem colecta date cu caracter personal de la angajatorul dvs., alte companii sau persoane cu care sunteți conectat, agenții guvernamentale, birouri de credit, furnizori de informații sau servicii sau din arhive publice.

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Protopopescu & Partners va prelucra datele cu caracter personal așa cum este permis sau cerut de legislația actuală aplicabilă, după cum urmează:

 • Pentru a vă informa permanent despre starea actuală a serviciilor juridice solicitate, analiza și îmbunătățirea serviciilor și pentru a comunica pe deplin cu dvs. Serviciile noastre pot include consultanță sau reprezentare legală în ceea ce privește dreptul proprietății intelectuale, insolvență, drept civil, dreptul familiei, dreptul comercial, contracte, achiziții publice sau alte ramuri ale dreptului în fața instanțelor judecătorești, a tribunalelor arbitrale sau a altor autorități competente;
 • Gestionare și prezentare generală a relației dintre dvs. și Protopopescu & Partners, inclusiv, dar fără a se limita la procesarea plăților, contabilitate, audit, facturare și încasare, servicii de asistență;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligațiile de a ține evidența), obligațiile de a revizui conformitatea sau de a înregistra (cum ar fi în conformitate cu legislația privind sancțiunile comerciale și embargoului, legile antitrust, pentru combaterea spălării banilor, revizuirea financiară și conformitatea, în scopul prevenirii și identificării fraudei și infracțiunilor), care pot include verificări automate ale datelor dvs. personale împotriva listelor aplicabile de persoane supuse sancțiunilor și contactarea dvs. pentru a vă confirma identitatea, în cazul unui posibil rezultat pozitiv sau înregistrarea interacțiunea pe care am avut-o cu dvs., care ar putea fi relevantă în scopul conformării;
 • Gestionarea accesului la sistemele noastre IT și de comunicații, platformele online, site-urile web și alte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor la adresa securității, fraude sau alte activități infracționale;
 • Monitorizarea și evaluarea conformității cu politicile și standardele noastre, pentru a identifica persoanele autorizate să efectueze tranzacții în numele clienților noștri, beneficiarii serviciilor noastre, furnizorii și / sau furnizorii;
 • Să asigure respectarea hotărârilor judecătorești și / sau exercitarea drepturilor legale;
 • În orice scop legat și / sau suplimentar la oricare dintre cele de mai sus.

Vă vom trimite informații legate de marketing numai după ce selectați opțiunea de a primi astfel de comunicări și vă vom oferi posibilitatea de a vă dezabona în orice moment. Nu vom utiliza datele dvs. personale atunci când luăm decizii automate care vă pot afecta sau crea profiluri, altele decât cele descrise mai sus.

MOTIVE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare a datelor dvs. personale va fi efectuată pe baza unuia sau mai multor motive legale așa cum sunt descrise mai jos:

 • Prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. ca temei legal pentru colectarea, stocarea și utilizarea datelor dvs. personale, așa cum este permis de legea aplicabilă;
 • Procesarea este necesară pentru executarea unui acord la care faceți parte sau, o astfel de procesare este necesară pentru încheierea unui acord cu dvs.;
 • Procesarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale;
 • Procesarea este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau ale altei persoane;
 • Prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale Protopopescu & Partners sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care interesele și drepturile și libertățile dvs. prevalează asupra acestor interese. Folosim datele dvs. personale pentru interesele noastre legitime, și anume, pentru a ne exercita obligațiile și drepturile care decurg dintr-un acord încheiat cu compania / entitatea dvs., pentru a ne îmbunătăți performanța și metoda de lucru și în scopuri administrative și de detectare a fraudei.

În cazul în care dispozițiile legale aplicabile impuneau consimțământul dvs. prealabil și explicit pentru Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal, vom prelucra aceste date numai după primirea consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit.

Putem alege să vă retragem consimțământul cu privire la materialele de marketing în orice moment, accesând doar linkul „dezabonare” din nota de jos a fiecărui buletin informativ sau invitați la evenimente.

TRANSFERURI DE DATE, DESTINATARI ȘI MOTIVE JURIDICE PENTRU ASEMENEA TRANSFERURI

În timpul desfășurării activității noastre, vă putem trimite datele personale la:

 1. Avocați, alți profesioniști din domeniul juridic, inclusiv mediatori, notari, executori judecătorești, consultanți sau experți implicați în cazul dvs. sau problema juridică, în cazul în care este necesară transmiterea datelor din cauza obiectului;
 2. Instanțele judecătorești, autoritățile, autoritățile de reglementare sau avocații sau alte persoane, dacă acest lucru se dovedește necesar într-un mod justificat, pentru a stabili, exercita sau apăra un drept în instanță sau un drept natural sau pentru o alternativă și soluționarea confidențială a litigiilor;
 3. Case de avocatură străine pentru a obține consiliere juridică atunci când este necesară o astfel de consiliere pentru rezolvarea mandatului încredințat de dvs. sau de compania dvs.;
 4. Companiile care furnizează servicii legate de controalele împotriva spălării banilor, reducerea riscului de credit și în alte scopuri legate de prevenirea fraudei și a criminalității și companiilor care prestează servicii similare, inclusiv instituții financiare, agenții de raportare a creditelor și autorități de reglementare cu care sunt partajate astfel de date;
 5. Orice terță parte căreia îi atribuim sau novăm orice drepturi sau obligații în temeiul legii.

În plus, putem transfera datele dvs. cu caracter personal către procesatorii noștri, în principal către furnizorii de servicii care fac parte din sau în afara Protopopescu & Partners, în vederea prelucrării datelor dvs. personale în scopurile autorizate, în numele nostru și strict pe baza instrucțiunilor noastre. Protopopescu & Partners va menține controlul asupra datelor dvs. personale și va utiliza măsuri de protecție adecvate, conform prevederilor legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dvs. personale în legătură cu acei procesatori.

În caz contrar, vom transmite datele dvs. cu caracter personal numai atunci când suntem instruiți sau autorizați în acest sens de către dvs. sau atunci când acest lucru este cerut de legea aplicabilă sau prin cereri din partea autorităților judiciare sau publice.

Putem transfera datele dvs. personale în străinătate. Anumiți destinatari ai datelor dvs. personale pot fi localizați în țări pentru care Comisia Europeană nu a emis o decizie privind furnizarea unui nivel adecvat de protecție a datelor, și anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre țările din afara Europei.

Anumiți destinatari din afara Spațiului Economic European („SEE”) sunt certificați conform acordului de confidențialitate încheiat între Europa și SUA denumit „EU-US Privacy Shield”, în timp ce alții se află în țări pentru care Comisia Europeană a emis decizii de conformitate [Andorra, Argentina, Canada (pentru organizațiile private care fac obiectul Legii privind protecția informațiilor personale și a documentelor electronice), Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey și Noua Zeelandă]. În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legii europene privind protecția datelor (articolul 45 din GDPR).

Putem încheia acorduri de transfer de date pe baza clauzelor contractuale standard (Decizia Comisiei Europene 2010/87 /UE și/sau Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE) în conformitate cu articolul 46 (5) GDPR sau prin utilizarea altor mijloace adecvate, asigurându-ne că toți ceilalți destinatari din afara SEE vor asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal și că există măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii sau modificării accidentale, divulgării sau accesului neautorizat și împotriva tuturor alte metode de prelucrare ilegale.

SIGURANȚA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Protopopescu & Partners a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a menține confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale în conformitate cu procedurile interne de stocare, diseminare și acces la datele personale. Datele cu caracter personal pot fi păstrate fie pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, fie pe hârtie.

 

PERIOADA DE RETENȚIE

Datele cu caracter personal prelucrate în scopurile specificate în acest document vor fi păstrate numai atât timp cât poate fi necesar în timpul relației dvs. cu Protopopescu & Partners, precum și ulterior pentru perioadele de păstrare cerute de legea în vigoare. În cazul în care este inițiată o procedură judiciară, datele cu caracter personal sunt păstrate până la sfârșitul acestei proceduri, inclusiv pe parcursul oricărei perioade de apel sau recurs extraordinar, și ulterior șterse sau arhivate, conform prevederilor legii în vigoare.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitatea dvs. de persoană vizată, GDPR vă acordă următoarele drepturi:

 • dreptul de acces – permițându-vă să obțineți confirmarea faptului că datele dvs. personale sunt procesate de noi și, dacă este afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să vă rectificați datele cu caracter personal dacă sunt inexacte;
 • dreptul la ștergere – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale;
 • dreptul la restricție – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale;
 • dreptul de a obiecta – permițându-vă să vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale care vă privesc pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de calculator sau pentru a transmite astfel de date unui alt operator de date.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi depunând la noi, în calitate de operator de date, o cerere scrisă utilizând datele de contact, și anume adresa:

You may exercise your aforementioned rights and find out more about such rights by filing with us, as data controller, a written request using the contact details, namely address: Protopopescu & Partners, cu sediul Calea Grivitei, nr. 164, bl. K, sc. B, et. 2, ap. 34, Sector 1, București, Romania sau pe e-mail la tiberiu@protopopescu.eu 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

VERSIUNE ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate va intra în vigoare începând cu 23 iulie 2021.

Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice versiune actualizată va intra în vigoare de la data publicării sale pe site-ul web Protopopescu & Partners sau de la data la care vi se notifică în orice mod.

Share this page